طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

انسان همیشه به دنبال این بوده است که محیط زندگی خود را از هر نوع آسیبی ایمن کند و در اولین قدم، به سراغ ایمنی محل زندگی خود رفته و می رود. زمانی که در مورد ایمنی ساختمان صحبت می کنیم، علاوه بر استحکام بنا، باید به طراحی تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و جنس هر کدام از آن ها نیز توجه داشت. استفاده از سیستم های اعلام و اطفا حریق، مهمترین بخش امنیت محیط کاری و زندگی را تشکیل می دهند. این سیستم ها انواع مختلفی داشته و در نتیجه طراحی هر کدام نیز متنوع است. آیا می دانید طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر چگونه انجام می شود؟

02146011017
09224021232

اصول طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

این سیستم اطفا حریق با استفاده از آب، آتش را مهار می کند که در چهار نوع سیستم لوله خشک، لوله تر، پیش عملگر و سیلابی ساخته می شود. بسته به نوع ساختمان، کارایی آن و عوامل حریق موجود در آن باید از سیستم مناسبی استفاده نمود. اما برای طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر باید چند مورد را در نظر داشت:

1-    لوله کشی شبکه اسپرینکلر

اولین و مهمترین جز سیستم اطفا حریق آبی، لوله ها هستند که قرار است آب را به منطقه حریق انتقال دهند. لوله کشی باید به گونه ای انجام شود که بهترین کارایی با کمترین هزینه به دست آید. لذا 3 طرح برای این منظور وجود دارد:

–        طراحی به روش درختی

در این سبک، تنها یک مسیر برای انتقال آب به اسپرینکلر در نظر گرفته می شود در نتیجه افت فشار آب بسیار زیاد خواهد بود.

–        طراحی به روش حلقه ای

در این روش، انتقال آب به اسپرینکلرها از دو مسیر انجام می شود و همین موضوع باعث می شود افت فشار، کمتر گردد.

–        طراحی به روش شبکه ای

بهترین نوع طراحی لوله کشی سیستم اطفا حریق آبی، انتخاب چند مسیر برای جریان آب به اسپرینکلرها است که کمترین افت فشار آب و در نتیجه بیشترین بازدهی را خواهد داشت.

طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر
طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

2-    اندازه لوله ها در شبکه اسپرینکلر

دومین مورد در طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر، انتخاب اندازه لوله ها است. همانگونه که می دانید فشار آب به شدت تحت تاثیر قطر و طول لوله قرار دارد:

–        تعیین اندازه لوله با استفاده از جداول از پیش تعیین شده

در این روش باید قطر لوله ها در هر بخش از شبکه براساس تعداد اسپرینکلرهایی تعیین شود که برای آن قسمت در نظر گرفته می شوند.

–        تعیین اندازه لوله به روش محاسبات هیدرولیکی

استفاده از این روش، اعتبار بیشتری خواهد داشت و در نتیجه برای محیط هایی که احتمال بروز خطر بیشتر است به سراغ روش هیدرولیکی می روند. در این روش، باید قطر لوله ها متناسب با افت فشاری که چگالی ایده آل را تامین می کند، محاسبه گردد.

سایر فاکتورها در طراحی سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

علاوه بر دو فاکتور ذکر شده که مهمترین بخش از طراحی این سیستم را تشکیل می دهند، باید چند مورد دیگر را نیز مد نظر قرار داد:

–        ایمنی ساختمان و سطح احتمالی خطر

–        منبع آب مورد نیاز برای پوشش کل ساختمان

–        جنس لوله های مورد استفاده

–        تجهیزات جانبی

–        نوع اسپرینکلرهای مورد نیاز